1 07.1976 TARİHİNDE KABUL EDİLEN VE 10.07.1976 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDAKİ 2022 SAYILI KANUN
(Halen yürürlükte bulunan Uygulama Yönetmeliği 06.01.1994 tarih ve 21810 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
 
2022 Sayılı Kanuna göre muhtaç olmak koşulu ile, 65 yaşını doldurmuş Yaşlılar ile 18 yaşından büyük Malûl ve Sakat Türk Vatandaşlarına 1500 gösterge rakamının, memur maaşlarına uygulanan katsayı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır. Bağlanacak aylık miktarına eşit veya daha fazla aylık ortalama geliri bulunanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz.
Emekli Sandığınca bağlanan bu aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgahlarına yakın anlaşmalı T.C. Ziraat Bankaları Şubeleri ile anlaşmalı PTT Merkez Müdürlükleri aracılığı ile hak sahiplerine veya vekil yada vasilerine ödenmektedir.
Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk Vatandaşları, aylık talepleri için üç adet belgelik fotoğrafları ve Nüfus Cüzdanları ile birlikte ikametgâhlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 
İlgili Sosyal Yardımlaşma Vakfına aylık talebinde bulunanlar hakkında, Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin ilgili hükmü doğrultusunda aylık bağlanabilmesi için gerekli belgeleri düzenleyerek Emekli Sandığına göndermektedirler. Söz konusu belgeler Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenerek ilgililere aylık bağlanıp, bağlanmayacağı hususunda nihai karar Emekli Sandığınca verilmekte ve bu kararlar yazı ile aylık talebinde bulunanların adreslerine bildirilmektedir.
Eşi ile birlikte başvuruda bulunmuş olanlardan, kadın ve kocaya ayrı ayrı aylık bağlanmamaktadır. Bu durumda kocaya bağlanan aylık, esininde aylığa müstahak olması halinde %50 artırılarak ödenmektedir.
Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe göre kocası hükümlü, gaip ve akıl hastası olanlar dışında evli kadınlar kanun kapsamı dışında tutulmuşlardır.
Bağlanan aylıklar, hak sahiplerinin;
a) Ölümü,
b)Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi ( Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç),
c) Muhtaçlığın kalkması,
d) Kadın ise evlenmesi,
e) Sakatlığı nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,
f) Bir akitle hakiki veya hükmi şahıslar  tarafından bakım altına alınması,
g) Daimi olmayan sakatlık oranının %40'ın altına düşmesi,
h) Erkek ise evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,
hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir.
 
Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda, bu durumları Emekli Sandığına üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler.
 
2022 Sayılı Kanuna göre aylık alanlara, aylık ödemelerinde kimlik belgesi yerine geçen Emekli Sandığınca fotoğraflı "Tanıtım Kartı" verilir.
 
Bu Kanundan yararlananların tedavi giderleri, 18.06.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil kart Verilerek Devlet tarafından karşılanması hakkında Kanun Hükümlerine göre Yeşil Kart verilerek karşılanmaktadır.
 
2022 Sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklarından  feragat etmek isteyenler:
Aylığın kesilme nedenini de belirten Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne hitaben yazacakları dilekçelerini, (dilekçedeki "imza ve beyanın kendilerine ait olduğunun" mahallesi veya köyü muhtarına imza, kaşe ve mühür ile onaylattıktan sonra) Emekli Sandığı "Yaşlılar Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı Ehlibeyt Mah.Cevizlidere Cad.No:20  06520 Balgat /ANKARA" adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
YAŞLILIK VE MALÜLLÜK AYLIĞI TALEBİNDE GEREKLİ BELGELER
 
1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
2- Muhtaçlık Belgesi 
3- (3) adet belgelik fotoğraf 
4- Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü, İcra   Müdürlüğü, Bağ-Kur ve SSK İl Müdürlüğü’ne (Gerek görülmesi halinde) soruşturma yazıları
5- 18 yaşını doldurmuş malûl vatandaşlar için Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu alınmak suretiyle İlçe Mal Müdürlüğüne müracaatta bulunur.