1. Mülkiyeti Belediyemize ait Hamam Mahallesi, Gezne Caddesi No: 4’de bulunan 43
  m2’lik alanın 2886 sayılı D.İ.K. nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına
  kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
 2. İhale 27/08/2018 Pazartesi günü Saat 14.00'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. Tahmini bedel 500,00-TL. Üzerinden olup %3 nispetinde geçici teminat tutarı
 4. 540,00-TL ile güvence bedeli olan 1.000,00-TL. toplam 1.540,00-TL’dir. İhaleye katılmak
  isteyenlerin gerekli bilgi ve şartnameyi Belediyemiz Emlak Servisinden tetkiki rica olunur.
 5. İhaleye girebilmek için istenilen belgeler
GERÇEK KİŞİLER
 1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. Adres tebligatı beyanı
 3. Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi
kabul edilmeyecektir.)                   ^
 1. Geçici teminat makbuzu.
 2. Belediyemize ihale yapılacak tarih itibariyle vadesi geçmiş borcu bulunmadığınadair belge
 3. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisinin olmadığına dair taahhütname
TÜZEL KİŞİLERİN
a- Gerçek kişilerden istenilen (a),(b)Xc),(d),(e),(f) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca
b- Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda
d- Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.